Organizer
Modern Poland Foundation

Czy pisząc artykuł w rodzaju kursu, który opiera się na normie polskiej (PN) lub międzynarodowej (ISO itp.) muszę mieć zgodę autora normy? A co jeśli artykuł jest omówieniem jakiegoś aktu prawnego lub normy?

Tematy: zgoda uprawnionego / zakres ochrony / dozwolony użytek / art. 29 pr. aut. / art. 4 pr. aut. / Polskie Normy / akty prawne / zgoda autora normy / ISO / cytowanie normy / artykuł oparty na normie międzynarodowej / Normy Międzynarodowe / wykorzystanie norm / zgoda na korzystanie z norm / artykuł oparty na normie polskiej / organizacje normalizacyjne

Normy (standardy) są chronione prawem autorskim, a zatem ich wykorzystanie musi odbywać się za zgodą uprawnionego (zwykle są to odpowiednie organizacje normalizacyjne, które nabywają prawa od autorów norm, co oczywiście nie pozbawia autorów ochrony wynikającej z praw osobistych).

Zgoda nie jest oczywiście wymagana w przypadku korzystania z normy w granicach dozwolonego użytku (dozwolone będzie zatem np. cytowanie normy w granicach określonych w art. 29 ust. 1 pr. aut.). Nie jest także wymagane uzyskanie zgody na korzystanie z niechronionych prawem autorskim idei i zasad opisanych w normach. Ochrona rozciąga się tylko na twórczy sposób wyrażenia tych idei. Można zatem omówić normę „własnymi słowami”.

Akty prawne natomiast są wyraźnie wyłączone spod ochrony prawno-autorskiej na mocy art. 4 pr. aut. Można zatem korzystać z takich dzieł (np. ustaw, rozporządzeń) bez obawy o naruszenie praw autorskich. Nie jest w szczególności wymagana tu zgoda autora takiego aktu.

Normy w rozumieniu ustawy o normalizacji nie są aktami prawnymi. Są to dokumenty prywatne. Zdarza się jednak, że prawodawca wymaga zgodności z normą (choć co do zasady stosowanie norm jest dobrowolne). Powstaje wtedy pytanie, czy norma nie stała się częścią aktu prawnego i z tego powodu nie została wyłączona spod ochrony.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.