1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Prowadzę amatorski chór, przy domu kultury. Chciałabym zorganizować bezpłatny koncert z utworami które jeszcze nie straciły praw autorskich z racji swojego wieku. Czy wystarczy, że kupimy nuty do tych utworów, czy konieczna będzie dodatkowa zapłata?

Tematy: zgoda uprawnionego / dozwolony użytek / prawo do wynagrodzenia / art. 31 pr. aut. / oryginał / koncert / korzystanie z cudzej twróczości / dom kultury / bezpłatny koncert z wykorzystaniem chronionych utworów / koncert muzyczny / zgoda na wykonanie cudzego utworu / koncert chóru z cudzymi utworami / koncert z cudzymi utworami / chór / wykonanie cudzych utworów na koncercie bez zgody uprawnionego

Art. 31 pr. aut. pozwala „nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.”

Ograniczenie zakresu tego przepisu do ceremonii religijnych, imprez szkolnych oraz akademickich, a także oficjalnych uroczystości państwowych nie pozwala powoływać się na niego w przypadku koncertu zorganizowanego w domu kultury. Mogłoby tak być w wyjątkowych przypadkach, gdy np. dom kultury służy jako miejsce imprezy szkolnej.

Jeżeli korzystanie z utworu nie mieści się w granicach dozwolonego użytku, konieczne jest uzyskanie zgody uprawnionego. Zgoda taka może być udzielona w postaci licencji wydrukowanej na egzemplarzu utworu, albo negocjowana indywidualnie. Nie wynika ona jednak automatycznie z faktu kupienia oryginalnego egzemplarza utworu. Uprawniony może domagać się wynagrodzenia za udzielenie takiej zgody, niezależnie od wynagrodzenia jakie uzyskał w wyniku sprzedaży oryginalnego egzemplarza. Zob. też odpowiedź, na wcześniejsze, podobne pytanie.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.