1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation

Chciałbym wydać swoją pracę magisterską. Ze względu na zmianę stanu prawnego oraz dodatkowe przemyślenia dot. struktury tekstu chciałbym zaktualizować i rozszerzyć treść względem obronionej wersji pracy. Czy wprowadzenie zmian w treści dzieła po obronie a przed publikacją skutkuje uznaniem niezmienionych fragmentów za plagiat? Jeśli tak to jak mogę zaktualizować stan prawny by bezpiecznie wydać pracę?

Tematy: plagiat / praca dyplomowa / pierwszeństwo publikacji

Samodzielny autor pracy magisterskiej posiada pełne prawa autorskie do swojego dzieła tak jak każdy inny twórca i może decydować o finalnym kształcie, w jakim chciałby przedstawić swoje dzieło szerszej publiczności a tym samym dokonać jego modyfikacji przed oficjalną publikacją.

Przy czym, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przyznaje uczelni prawo pierwszeństwa do opublikowaniu pracy dyplomowej studenta w ciągu 6 miesięcy od jej obrony (choć przysługuje mu w tym zakresie prawo do wynagrodzenia). Dopiero po upływie tego terminu student może opublikować pracę we własnym zakresie pod warunkiem że nie jest ona częścią utworu zbiorowego a autorskie prawa majątkowe do pracy nie zostały przekazane lub ograniczone przez studenta na rzecz osób trzecich (np. na podstawie umów z uczelnią).

Powyższe ograniczenia dotyczą również pracy dyplomowej, do której wprowadzono zmiany. Nie będą natomiast miały zastosowania, jeżeli autor opracował ten sam temat w zupełnie nowy sposób, tworząc tym samym odrębny utwór bądź chciałby opublikować indywidualnie jedynie dodatkową treść swoich rozważań. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby w trakcie trwania wspomnianego półrocznego okresu student uzyskał zgodę uczelni na publikację swojej pracy.

Z punktu widzenia oceny dorobku naukowego ważnym jest aby zaznaczyć, że praca dyplomowa ze zmianami nie jest odrębną publikacją a jedynie zaktualizowaną pracą dyplomową bądź też, że jedynie pewne jej części stanowią nowe referaty.

Martyna Stefańska

Wróć do listy pytań.