1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

RPO występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności zapisów prawa autorskiego

23 kwietnia 2013 15:09
Paweł Stankiewicz

11 kwietnia tego roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich złożyło wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 115 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich powyższy przepis prawa autorskiego pozostawia „otwarty zakres znamion czynu zabronionego, co nie pozwala precyzyjnie ustalić, jakie zachowania będą podlegać karze.” Rzecznik zwraca uwagę, że występujący w tym artykule zwrot „w inny sposób niż określony narusza” jest otwarty i nie pozwala rozpoznać jakie zachowania będą karane. To zdaniem RPO jest sprzeczne z podstawową zasadą prawa karnego Nullum crimen sine lege, nie ma przestępstwa bez ustawy.

Ta zasada obecna jest w przywoływanym artykule Konstytucji RP, który mówi o tym, że odpowiedzialności karnej może podlegać „tylko ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.”

RPO zauważa dalej także, że istnieją środki cywilne do ochrony monopoli prawnoautorskich. A „ustawodawca zatarł w istocie granicę pomiędzy sferą odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie tych praw, a odpowiedzialnością karną.”

Zachęcam do śledzenie w Trybunale Konstytucyjnym sprawy K15/13.

Komentarze

Dodaj komentarz