Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Mój dłużnik jest autorem kilkunastu książek. W trakcie postępowania o wyjawienie majątku okazało się, że nie ma żadnych praw, gdyż pracował w wydawnictwie na etacie. Czy to możliwe?

Tematy: art. 12 pr. aut. / utwory pracownicze / art. 18 pr. aut. / egzekucja z praw autorskich / dochodzenie roszczeń wobec twórcy / utwór wykonany na polecenie pracodawcy / prawa pracodawcy do utworu stworzonego przez pracownika

Jest jak najbardziej możliwe, że autorskie prawa majątkowe nie przysługują twórcy. Są to prawa zbywalne i mogą być przeniesione za życia twórcy na inne osoby. Jeżeli twórca stworzył utwory w wykonaniu umowy o pracę, prawo autorskie ułatwia wręcz nabycie tych praw przez pracodawcę (art. 12 pr. aut.).

Ale nawet jeżeli prawa przysługiwałyby twórcy, który jest dłużnikiem, to i tak nie byłoby możliwe prowadzenie egzekucji z tych praw. Takiej egzekucji wyraźnie zakazuje art. 18 ust. 1 pr. aut. Przepis ten pozwala natomiast prowadzić egzekucję z wymagalnych wierzytelności twórcy. Można by zatem co najwyżej zająć np. wierzytelność z tytułu wynagrodzenia należnego twórcy za korzystanie z jego utworów przez pracodawcę.

Granice (zakres) praw nabywanych przez pracodawcę wynikają z celu umowy o pracę oraz zgodnego zamiaru stron (art. 12 pr. aut.). Po lekturze umów o pracę dłużnika może się zatem okazać, że zachował on prawa w jakimś zakresie i może je dalej samodzielnie eksploatować. W takim przypadku mogłyby powstać nowe wierzytelności nadające się do egzekucji.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.