Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy osoba publiczna może, posługując się formula ochrony dóbr osobistych, zakazać pisania o sobie? I czy taki zakaz jest prawomocny nawet, gdy nie jest wydany przez sąd a jedynie przez daną osobę?

Tematy: dobra osobiste / naruszenie dóbr osobistych / zakaz pisania o osobie publicznej / art. 23 k.c. / możliwość pisania o osobach publicznych / interes publiczny / sądowy zakaz pisania o osobie publicznej / prawo do prywatności / art. 24 k.c. / prewencyjny zakaz publikacji na temat osoby publicznej / osoba publiczna / ważny interes publiczny / pisanie o osobie publicznej / interes społeczny / prawo do prywatności osoby publicznej / zakazanie pisania o sobie / prewencyjny zakaz pisania o osobie publicznej

Pisanie o kimś może naruszać dobra osobiste opisywanej osoby, np. jej godność. Autor wypowiedzi chcący uniknąć roszczeń musi wykazać, że jego działanie nie jest bezprawne. W przypadku osoby publicznej szczególnie istotną przesłanką wyłączającą bezprawność jest działanie w interesie społecznym.

Osoba, która uważa, że jej dobra osobiste są zagrożone lub naruszone może oczywiście podejmować działania mające na celu ochronę jej praw. W szczególności, wysuwać żądania zaniechania określonych działań do innych osób. Nie możemy jednak mówić o „prawomocności” takich zakazów. Raczej, możemy je określać jako „prawnie uzasadnione” lub nie. To, czy są one uzasadnione, rozstrzyga ostatecznie sąd. Jeżeli adresat żądania, które okazało się uzasadnione zastosuje się do niego, będzie to miało istotne znaczenie przy postępowaniu sądowym – np. przy ocenie zasadności dodatkowych roszczeń powoda.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.