Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Czy uchwały Rady Języka Polskiego mogą być w całości cytowane w artykułach Wikipedii?

Tematy: domena publiczna / materiały urzędowe

Rada Języka Polskiego jest organem funkcjonującym na podstawie ustawy o języku polskim. Ustawa ta ustanowiła Radę jako komitet problemowy PAN, nie wprowadziła jednak jasności co do tego, czy uchwały RJP mają moc wiążącą czy nie. Niemniej jednak, z uwagi na ustawowe umocowanie oraz ustawową kompetencję do wydawania uchwał o niewątpliwie publicznoprawnym charakterze, uchwały są materiałami urzędowymi, o których mowa w art. 4 pr. aut. W odróżnieniu bowiem od dokumentów urzędowych, materiały urzędowe to pojęcie, które ma dość szeroki zakres i obejmuje generalnie wszystko, co pochodzi z urzędu. Z kolei „urzędowa” natura RJP wynika z kompetencji określonych w ustawie o języku polskim (choć są to jedynie kompetencje opiniodawcze, a niekoniecznie „władcze”). Uchwały RJP mogą być zatem cytowane w całości bez konieczności stosowania się do wymogów art. 29, gdyż nie obejmuje ich prawo autorskie.

dr Krzysztof Siewicz

Wróć do listy pytań.