Krótki kurs własności intelektualnej
Materiały dla uczelni

Międzynarodowa ochrona własności przemysłowej

Własność przemysłowa jest chroniona nie tylko przez przepisy krajowe, ale także przez umowy międzynarodowe. Polska jest stroną wielu z nich. Najważniejszymi aktami prawnymi są konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS).

W oparciu o te akty prawne z ochrony własności przemysłowej mogą korzystać także cudzoziemcy. Przyznawane są im takie same prawa jak własnym obywatelom. Podstawą tych uprawnień jest tzw. zasada praw asymilacji cudzoziemców.

Kolejnym ważnym elementem międzynarodowego prawa własności przemysłowej jest system patentu europejskiego oparty na konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r. (a następnie zmienianej). W UE podjęto intensywne prace w celu stworzenia systemu unijnych praw własności przemysłowej. Dotychczas głównymi efektami tych działań są stworzenie regulacji dotyczących unijnych znaków towarowych oraz unijnych wzorów przemysłowych.

WIPO (World Intellectual Property Organization, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) koordynuje i tworzy regulacje dotyczące systemu ochrony praw na dobrach niematerialnych, a także świadczy pomoc prawną i technologiczną. Między innymi koordynuje współpracę między krajowymi urzędami patentowymi w celu stworzenia międzynarodowego systemu własności przemysłowej. WIPO ściśle współpracuje ze Światową Organizacją Handlu (WTO).

Jednolity patent UE

Unijny pakiet patentowy to trzy akty wydane w ramach wzmocnionej współpracy państw członkowskich UE w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej. Kluczowym składnikiem pakietu jest umowa o utworzeniu Jednolitego Sądu Patentowego. Jej celem jest określenie podstaw prawnych sądu właściwego w sprawach patentów europejskich o jednolitym skutku oraz patentów europejskich. Umowy tej nie podpisały jednak Hiszpania oraz Polska a proces ratyfikacji przez pozostałe państwa członkowskie się opóźnia. Przewiduje się, że system zacznie obowiązywać w 2017 r. Polska ma jeszcze szansę podpisania umowy o utworzeniu Jednolitego Sądu Patentowego i przystąpienia do pakietu patentowego i w ten sposób podjęcia próby reformowania „od środka” tego systemu.