Prawo kultury

Zgłosiłam kilkuosobowy zespół studentów do konkursu projektowego. Utrudniony kontakt w okresie świąt, krótki termin na oddanie projektu i napięte grafiki wszystkich osób skłoniły mnie do podzielenia pracy. Niestety po tym okresie okazało się, że przed złożeniem materiału w całość część osób zrezygnowała. Mimo późnego terminu temat dokończyłam z jedną osobą. Wg regulaminu w załączniku dotyczącym autorskich praw majątkowych trzeba było wpisać cały zespół. Z tą jedną osobą liczymy się że przy wynikach będą nazwiska wszystkich członków zespołu projektowego. Czy mogę w jakiś sposób zabezpieczyć się przed chęcią publikowania wyników pracy przez osoby niezaangażowane w żaden sposób w projekt? Dodam, że wyniki jeszcze nie są podane.

Ustawa o prawie autorskim prowadza domniemanie, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (art. 8 ust.2 pr. aut.). Jest to domniemanie co do faktu autorstwa utworu. W orzeczeniach Sądu Najwyższego podkreśla się, że domniemanie to można obalić w postępowaniu sądowym za pomocą przeciwdowodu. Jednakże ciężar wykazania, że twórcą nie jest osoba, której nazwisko zostało uwidocznione na egzemplarzu utworu albo podane do publicznej wiadomości będzie ciążył na tym, kto zaprzecza temu faktowi.

Opisywany w pytaniu utwór ma charakter współautorski. Wprawdzie art. 9 ust. 1 pr. aut. stanowi, że współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie, a ust. 3 tego przepisu, że do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców, jednak w doktrynie prawniczej przyjmuje się, że w przepisie jest mowa o prawie majątkowym. Przedstawianie się publicznie jako współautor całości utworu jest wykonaniem prawa osobistego, mianowicie prawa do autorstwa (art. 16 pr. aut.) i zgoda pozostałych współtwórców nie jest tu konieczna.

Na podstawie treści pytania wydaje się, że nastąpiło wskazanie autorstwa w sposób, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pr. aut. Umieszczenie w załączniku nazwisk wszystkich członków zespołu mogłoby być uznane za oznaczenie egzemplarza. Alternatywnie można przyjmować, że przesłanie projektu na konkurs stanowiło publiczne udostępnienie, tj. rozpowszechnianie, w związku z którym znalazły się w załączniku projektu nazwiska jego autorów. Wobec tego osoby, które nie wzięły udziału w przygotowaniu konkursowej pracy na zarzut, że nie są jego autorami będą mogły powołać się na domniemanie z art. 8 ust. 2 pr. aut., a obalenie tego domniemania będzie mogło nastąpić wyłącznie w procesie sądowym.