Prawo kultury

Wykorzystuję kilka/kilkanaście klatek z pojedynczego filmu z Youtube. Obrazy nie będą nigdzie pokazywane, są one potrzebne w celu stworzenia sieci neuronowej. Czy powinnam posiadać zgodę autorów, umieścić źródło w pracy, czy jeszcze jakaś inna opcja?

Wizerunki stanowią dane osobowe, co implikuje konieczność takiego zaprojektowania i wykorzystania sieci neuronowej, aby zapewnić zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych (którą niedługo zastąpi Rozporządzenie UE – tzw. RODO). Z tych przepisów wynika konieczność ochrony danych przed zagrożeniami, spełnienie obowiązków informacyjnych względem osób, których dane dotyczą, a w pewnych przypadkach konieczność pozyskania ich zgód na przetwarzanie danych.

To, że pozyskiwane wizerunki nie będą rozpowszechniane wyłącza natomiast stosowanie specjalnych zasad dotyczących rozpowszechniania wizerunku (art. 81 prawa autorskiego). Ale wizerunek to jedno z dóbr osobistych i jest on zatem chroniony przepisami kodeksu cywilnego. Z tych przepisów wynika natomiast konieczność takiego wykorzystania wizerunków, aby nie została naruszona godność tych osób. Nie jest to zatem z góry zakazane, ale wymaga przemyślenia konkretnych zastosowań opisanej w pytaniu sieci neuronowej (np. jednym z dóbr osobistych jest np. prywatność).

Wreszcie, filmy, z których pochodzą wykorzystywane klatki są najprawdopodobniej utworami (utworami nie będą np. nagrania z kamery przemysłowej, o ile nie zostanie ona twórczo wykorzystana). Korzystanie z utworów (nawet ich drobnych fragmentów i nawet jeżeli nie są one rozpowszechniane) wymaga co do zasady zgody – poza szczególnymi sytuacjami opisanymi w przepisach o dozwolonym użytku (jak np. dozwolony użytek naukowy). Brak jest obecnie niestety wyraźnego przepisu pozwalającego na wykorzystanie utworów do nauczania maszynowego.