Prawo kultury

Chcę jako pracę dyplomową zwizualizować obraz. Wizualizacja polegałaby na stworzeniu całej sceny (modelu obrazu) w 3D.

Wizualizacja polegająca na skopiowaniu obrazu (w tym poprzez przeniesienie go na inną technikę – tu: 3D) wymaga co do zasady zgody autora. Najbezpieczniej zatem będzie wykorzystać obraz, do którego majątkowe prawa autorskie już wygasły (tj. minęło 70 lat od śmierci autora).

Nie jest jednak wykluczone, że taka wizualizacja stanowiąca element pracy dyplomowej mogłaby być dokonana bez zgody autora nawet w przypadku chronionych obrazów. Należałoby jednak dopilnować, aby spełnione zostały w takim przypadku wszystkie wymagania określone w art. 29 prawa autorskiego. Przepis ten w największym skrócie pozwala na cytowanie utworów, w czym mieści się przytaczanie (kopiowanie) we własnych utworach (tu: pracy dyplomowej) cudzych utworów (dozwolone jest przytaczanie utworów plastycznych w całości) w zakresie uzasadnionym np. analizą naukową. Konieczne byłoby w tym przypadku zebranie dobrych argumentów, zwłaszcza przemawiających za stwierdzeniem, że wizualizacja stanowi element naukowej analizy. Obowiązek zebrania tych argumentów leży po stronie korzystającego.