Prawo kultury

Co powinienem zrobić chcąc założyć gazetę internetową? Chciałbym w niej publikować m.in. treści z blogów i profili fb lokalnych organizacji publicznych typu sołectwa, zarządy osiedli. W jaki sposób mogę uzyskać od tych instytucji zgodę na publikację? Czy musi to być zawarcie jakiejś umowy?

Ze względu na obecną, niejednoznaczną definicję pojęcia „prasa” w polskim ustawodawstwie, warto przede wszystkim postarać się o rejestrację Pańskiej gazety. Należy w tym celu złożyć wniosek do sądu okręgowego o wpis do rejestru dzienników i czasopism. Taka rejestracja pozwala uniknąć wielu wątpliwości co do możliwość korzystania ze swobód, jakie przysługują prasie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nimi, wolno w celach informacyjnych publikować już rozpowszechnione: pkt.1 a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) artykuły na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie; 2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b; 3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych; (…) 5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów. Należy pamiętać, że w przypadku publikacji pełnej treści artykułów, aktualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich ich twórcy mogą wystąpić z roszczeniem o wynagrodzenie.

Jeżeli chodzi o treści publikowane na portalach i profilach społecznościowych instytucji takich jak sołectwa, zarządy osiedli lub np. urzędy gmin, to zamieszczane przez nie informacje często będą materiałami urzędowymi lub prostymi informacjami prasowymi, których prawo autorskie nie chroni. Oznacza to, że mogą być powielane i rozpowszechniane bez ryzyka naruszenia tego prawa. Jednakże rozumienie tych pojęć w praktyce nie jest jednoznacznie ustalone, a wykorzystanie tych informacji podlega jednocześnie przepisom o dostępie i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Przepisy te pozwalają instytucjom publicznym określać warunki korzystania z informacji, przy czym brak określenia warunków pozwala na swobodne wykorzystanie.