Prawo kultury

Piszę scenariusz sztuki. Narrator będzie wplatał krótkie dwu zdaniowe fragmenty opowiadania Elizy Orzeszkowej „Nasza Szkapa” . Scenariusz będzie też podobny do opowiadania. Czy muszę uzyskać pozwolenie na wykorzystanie cytatów? A jeśli tak, to od kogo?

Utwór ,,Nasza szkapa”, na skutek upłynięcia ponad 70 lat od śmierci twórcy, znajduje się w tzw. domenie publicznej. Oznacza to, że autorskie prawa majątkowe do utworu wygasły, a tym samym można z niego bezpłatnie i swobodnie korzystać. Nadal objęty jest jednak prawami autorskimi osobistymi , które nie są ograniczone w czasie i do których ochrony uprawnione są wskazane przez twórcę lub ustawę podmioty. Z tego względu należy w szczególności w opisie sztuki podać autora oraz źródło przytaczanych fragmentów oraz wykorzystywać utwór rzetelnie – tak, aby jego użycie nie wprowadzało w błąd np. co do poglądów autora.

Na marginesie można wspomnieć, że nawet gdyby autorskie prawa majątkowe jeszcze nie wygasły, przytaczanie w utworach stanowiących samodzielną całość urywków rozpowszechnionych utworów w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak np. wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości (parodii, karykatury, pastiszu) mieści się w granicach tzw. dozwolonego użytku. Podobny cytat nie może jednak naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy oraz musi zostać opatrzony imieniem i nazwiskiem jego twórcy oraz źródłem.