1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy autor, który kilkukrotnie sprzedał prawa autorskie do swojego utworu (różnym podmiotom) może rościć pretensje do tegoż utworu w przypadku wykorzystania go przez inną osobę (bez wskazania źródła)?

Nie jest możliwe kilkukrotne sprzedanie tych samych praw. Pierwsza umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe na inny podmiot pozbawia tych praw sprzedającego, co wyłącza możliwość ponownej ich sprzedaży (kolejne umowy będą nieskuteczne).

Zawarcie kilku umów przenoszących prawa do tego samego utworu jest możliwe, jednak tylko wtedy, gdy każda z tych umów dotyczy innych pól eksploatacji. Pola eksploatacji to odmienne sposoby korzystania z utworu. Autor może zatem sprzedać wydawcy prawa do wydania jego książki drukiem, a z producentem filmowym zawrzeć osobną umowę na jej ekranizację (przenosząc na producenta odpowiednie prawa). Podział praw majątkowych może być też dokonany według kryterium czasu i terytorium. Co istotne, w takim przypadku dochodzi do podziału autorskich praw majątkowych na osobne „kawałki”, a nie do kilkukrotnej sprzedaży tych samych praw.

Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może skutecznie podnosić tylko ten, komu w danym momencie te prawa przysługują na danym polu eksploatacji (oraz licencjobiorca wyłączny). Naruszenie może prowadzić jednak także do naruszenia praw osobistych twórcy, a te zawsze przy nim pozostają. Jest zatem możliwe, że do naruszyciela skierowane zostaną roszczenia dwóch podmiotów: nabywcy autorskich praw majątkowych oraz twórcy.