Prawo kultury

Jestem dyrygentem i przez cala moja karierę artystyczna (ok. 30 lat) nagrałem wiele płyt kompaktowych. Nigdy nie otrzymałem z tego tytułu żadnych tantiem związanych z prawami autorskimi. Czy takie prawa mi się należą i jak dochodzić ich ochrony?

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pr. aut. działania dyrygenta stanowią artystyczne wykonanie. Dyrygentowi przysługują zatem prawa pokrewne, których ochrona różni się od praw autorskich. Wspólne są jednak podstawowe zasady, a w tym prawo do wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu praw.

Źródłem tego wynagrodzenia może być albo umowa, albo ustawa. Podpisując umowę z wydawcą płyty należy zwrócić uwagę, czy przewiduje ona wynagrodzenie i w jakiej wysokości. Artysta wykonawca może też oczywiście zgodzić się na podpisanie umowy nieodpłatnej. Nieodpłatność musi być jednak w umowie wyraźnie postanowiona, gdyż w przeciwnym wypadku wynagrodzenie się należy (art. 43 ust. 1 pr. aut.).

Majątkowe prawa pokrewne, podobnie jak autorskie prawa majątkowe, są zbywalne. Przeniesienie ich na inny podmiot (np. wydawcę płyty) oznacza, że artysta wykonawca już nimi nie dysponuje, a w tym nie może już domagać się wynagrodzenia za korzystanie z nich (z tym, że nie ma pewności co do możliwości zbycia tzw. prawa do stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 3 pr. aut.). Należy zatem zwrócić uwagę jak te kwestie są uregulowane w umowach.

W przypadku, gdy przewidziane w umowie wynagrodzenie nie zostanie zapłacone artyście wykonawcy, może on dochodzić tego wynagrodzenia przed sądem.

Artysta wykonawca, któremu nadal przysługują prawa pokrewne, może liczyć także na wynagrodzenia pobierane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania od podmiotów, które korzystają z artystycznych wykonań w sposób taki jak nadawanie, reemisja, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie itp. Nie trzeba być członkiem organizacji, aby pobrała ona na naszą rzecz wynagrodzenie.

Istnieją też przypadki, w których wynagrodzenie dla artystów wykonawców wynika wprost z ustawy. W omawianym przypadku w grę wchodzą opłaty pobierane zgodnie z art. 20 pr. aut. od producentów i importerów różnych urządzeń przez organizacje zbiorowego zarządzania. W sprawie wynagrodzenia należnego z tytułu tych opłat należy również kontaktować się z właściwą organizacją.

Podsumowując, należy sprawdzić umowy zawarte w związku z nagrywaniem płyt oraz zwrócić się do organizacji zbiorowego zarządzania.