Prawo kultury

Chcę w swojej publikacji wymienić z imienia i nazwiska jakąś osobę (promotora). Czy muszę mieć jej zgodę na to?

Odpowiedź na pytanie w dużym stopniu zależy od konkretnych okoliczności. Istnieją sytuacje, w których wymienianie określonych osób jest wręcz wymagane (np. wymóg wskazania imienia i nazwiska twórcy podczas korzystania z jego utworu w granicach dozwolonego użytku). Ale nawet i w takim wypadku należy uwzględnić niezbywalne prawo twórcy do anonimowej publikacji, jeżeli twórca chce taką anonimowość zachować.
Będą także istnieć sytuacje, w których wskazanie określonej osoby w oczywisty sposób naruszy jej dobra osobiste takie jak np. prywatność lub dobre imię. Dużo zależy od tego, w jakim kontekście jest wskazywana ta osoba.
Wskazywanie faktu, że określona osoba jest promotorem publikowanej pracy to przede wszystkim kwestia zwyczaju, niekiedy wzmocnionych wewnętrznymi regulacjami określonej uczelni. Trudno uznać, że wskazanie tego faktu mogłoby naruszać dobra osobiste promotora. Mogłoby tak jednak być w przypadku, gdyby publikacja istotnie i na niekorzyść różniła się od samej pracy, która została wcześniej przez niego zaaprobowana. Decydują tu zatem znowu konkretne okoliczności.