1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jaki skutek ma wymaganie przez organizatora konkursu, aby uczestnicy złożyli podpisane oświadczenia o „odstąpieniu praw autorskich” na rzecz organizatora?

„Odstąpienie” to pojęcie prawnicze dotyczące ustania dwustronnego stosunku prawnego. Możemy zatem mówić o odstąpieniu od umowy, a nie odstąpieniu praw autorskich, gdyż z istnienia tych ostatnich nie wynika stosunek dwustronny. W przypadku praw autorskich majątkowych możemy mówić o ich przeniesieniu i to najprawdopodobniej mieli na myśli autorzy oświadczenia. Z tym, że jednym z warunków skuteczności przeniesienia jest postanowienie o tym w sposób wyraźny, a w przypadku wątpliwości należy uznać, że doszło tylko do udzielenia licencji. Trudno powiedzieć, czy sąd uznał, że użycie sformułowania „odstąpienie” rodzi takie wątpliwości.
Ponadto, przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisanie omawianego oświadczenia przez twórcę oznacza zachowanie formy pisemnej, przy czym można się zastanawiać czy dla skuteczności przeniesienia nie jest konieczny dodatkowe podpisanie go przez nabywcę (przyjęcie oświadczenia). Nie jest to jednak wada, której nabywca nie mógłby szybko naprawić we własnym zakresie w razie potrzeby.
Istnieje zatem poważne ryzyko, że podpisanie opisanego w pytaniu oświadczenia spowoduje wyzbycie się praw i to już na etapie uczestniczenia w konkursie, niezależnie od tego, czy uczestnik konkurs wygra.
Warto jednak pamiętać, że postanowienia różnych wzorców umownych, regulaminów itd. podlegają ocenie nie tylko na gruncie prawa autorskiego, ale także innych przepisów. W analizowanej sytuacji mogą wchodzić w grę przepisy o klauzulach abuzywnych, które zakazują umieszczania w takich dokumentach postanowień kształtujących prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Odpowiedź na pytanie, czy oświadczenie o „odstąpieniu” praw jest taką klauzulą wykracza jednak poza kwestie prawno-autorskie.