Prawo kultury

Jaki jest status utworów nieukończonych i nieopublikowanych za życia twórcy?

Ochrona prawa autorskiego obejmuje dzieła zawierające najmniejszy nawet wkład indywidualnej twórczości od momentu ich ustalenia. Ustalenie polega na uzewnętrznieniu dzieła przez twórcę w jakiejkolwiek postaci. Ochrona przysługuje zatem także utworom nieukończonym.

Decyzja o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności należy do twórcy i chroniona jest autorskimi prawami osobistymi.

Po śmierci twórcy, jeżeli nie wyraził on innej woli, ustawowe uprawnienie do wykonywania autorskich praw osobistych mają małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa (art. 78 ust. 3 w zw. z ust. 2 pr. aut.). Są oni zatem w szczególności uprawnieni do podjęcia decyzji o rozpowszechnieniu utworu.

Jeżeli ani twórca za życia, ani osoby wskazane ww. przepisie nie podejmą decyzji o rozpowszechnieniu utworu oznacza to, że utwór nie może być wykorzystywany w ramach dozwolonego użytku – dozwolony użytek obejmuje tylko utwory rozpowszechnione.