Prawo kultury

Czy prawnie skuteczne jest przeniesienie utworu przez obywatela RP, który tworzy utwór w Polsce, do domeny publicznej, jeżeli pierwszym rozpowszechnieniem jest umieszczenie utworu na serwerze znajdującym się na terenie USA (np. Wikimedia Commons)?

Skutek prawny zależy od tego, jakie prawo (jakiego państwa) jest właściwe w omawianej sytuacji. Ustalenie prawa właściwego odbywa się w drodze stosowania reguł prawa prywatnego międzynarodowego obowiązujących w miejscu orzekania. Stąd, odpowiedź na zadanie pytanie może być różna, w zależności od tego, w jakim kraju doszłoby do rozstrzygania sporu wynikłego z opisanej sytuacji.

Zakładając, że orzekałby tu polski sąd, zastosowanie znajdzie najprawdopodobniej art. 46 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy prawo prywatne międzynarodowe, zgodnie z którymi rozporządzenia prawem „własności intelektualnej” podlegają prawu państwa, w którym ma miejsce korzystanie z tego prawa. Samo to nie oznacza jeszcze, że zawsze dojdzie do stosowania prawa polskiego – będzie tak wtedy, gdy korzystanie w danej sprawie miało miejsce w Polsce. Zastosowanie prawa polskiego oznaczać będzie najprawdopodobniej, że nie dojdzie do skutecznego wygaśnięcia praw, gdyż w polskim prawie nie przewidziano takiej możliwości. Można jednak taką czynność uznać za udzielenie bardzo szerokiej licencji na korzystanie z utworu. Jeżeli z jakiegoś powodu do polskiego sądu trafi sprawa dotycząca korzystania z utworu w USA, to zastosowanie będzie miało prawo polskie.