Prawo kultury

Jaki jest status prawny baz danych? Czy chroni je prawo autorskie? Jeśli tak, to czy dotyczy to także roczników statystycznych GUS?

Bazy danych mogą być chronione zarówno prawem autorskim, jak i osobnym reżimem wynikającym z ustawy o ochronie baz danych (tzw. prawa sui generis). Prawo autorskie chroni bazy, „nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.” (art. 3 pr. aut.) Przesłanką ochrony jest tu zatem zawartość indywidualnej twórczości, podobnie jak w przypadku innych utworów.

Producent bazy danych może niezależnie mieć wyłączne prawo do pobierania danych i ich wtórnego wykorzystania, jeżeli stanowi ona „zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.” (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie baz danych). Najbardziej istotną przesłanką tej osobnej ochrony jest poniesienie nakładu inwestycyjnego.

Pr. aut. nie chroni dokumentów i materiałów urzędowych, do których mogą zaliczać się m.in. materiały wydawane przez GUS. Natomiast ustawa o ochronie baz danych nie zawiera takiego wyraźnego wyłączenia. W praktyce przyjmuje się, że prawa wyłączne do baz danych mogą przysługiwać organom publicznym. Dla przykładu, w sprawie Compass-Datenbank GmbH v. Austria (C-138/11) ETS rozpatrywał konsekwencje powoływania się przez administrację publiczną na prawa sui generis do baz danych i nie zakwestionował możliwości przysługiwania tych praw takim podmiotom.

Można mieć jednak wątpliwości, czy organy administracji ponoszą nakłady na bazy danych o charakterze inwestycyjnym. Decyzje o stworzeniu określonego zasobu nie są przecież podejmowane przez nie z uwzględnieniem oczekiwanych przychodów i kosztów, lecz stanowią po prostu wykonanie ustawowo nałożonych zadań, nawet gdy ich wykonanie zawsze przyniesie straty.