Prawo kultury

Zajmuję się promocją wydarzeń kulturalnych za pomocą akcji i happeningów. Czy mogę się zabezpieczyć przed tym, że klient po odrzuceniu mojej oferty przeprowadzi akcję promocyjną według mojego pomysłu? Czy mogę zastrzec prawa autorskie do tego pomysłu?

Pomysły nie są chronione prawem autorskim i nie pomoże tu żadne zastrzeganie. Nie można wpłynąć na ochronę prawno-autorską lub jej brak w drodze czynności prawnej. Ochrona przysługuje jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki, a pomysły (idee i zasady) są wyraźnie wyłączone spod ochrony.

Ochrona przysługuje jednak twórczemu sposobowi wyrażenia pomysłu. Jeżeli zatem akcja promocyjna została w ofercie opisana w sposób twórczy, to wykorzystanie takiego projektu może stanowić naruszenie prawa autorskiego jeżeli odbywa się bez zgody uprawnionego. Samodzielne przygotowanie projektu przez klienta według tego samego pomysłu nie będzie jednak naruszeniem.

Ewentualne zastrzeżenie umieszczone na ofercie może mieć natomiast znaczenie w kontekście zupełnie innych przepisów – ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odpowiednie zastrzeżenie może być pomocne w ustaleniu, że działanie klienta opisane w pytaniu będzie naruszeniem przepisów tej ustawy. Art. 11 uznk zakazuje bowiem naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa m.in. poprzez wykorzystywanie objętych nią informacji we własnej działalności. Tajemnica przedsiębiorstwa rozumiana jest jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 uznk). Warto zatem podjąć takie działania (m.in. poprzez zastrzeganie poufności ofert).

Naruszenie zasad określonych w uznk pozwala m.in. dochodzić odszkodowania. Wiąże się to z obowiązkiem wykazania wysokości szkody, co może być trudne. Dlatego też częstą praktyką jest podpisywanie przed przekazaniem oferty umów o zachowaniu poufności. W takiej umowie zastrzega się np. kary umowne na wypadek naruszenia lub w inny sposób umownie zabezpiecza interesy osoby ujawniającej wartościowe informacje.