Prawo kultury

Wydawnictwo rozlicza się ze mną niezgodnie z umową. Czy mogę domagać się odszkodowania za naruszenie praw autorskich?

Naruszenie określonych w umowie zasad rozliczeń z autorem nie będzie raczej stanowiło naruszenia jego praw autorskich, lecz po prostu niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, co skutkuje odpowiedzialnością kontraktową. Oznacza to jednak tylko tyle, że inna będzie podstawa prawna domagania się odszkodowania, co wpływa na sposób postępowania i może wpłynąć na zakres lub wysokość dostępnych roszczeń. Konkretne kroki należy uzgodnić w ramach indywidualnej porady prawnej, gdyż dopiero po poznaniu szczegółów sprawy prawnik będzie mógł określić prawidłową podstawę prawną i właściwe działania.

Generalnie natomiast konieczne będzie wykazanie naruszenia umowy, czyli przedstawienia dowodów na jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Ponieważ w takich sprawach dowody są zwykle w posiadaniu strony przeciwnej, prawo autorskie zawiera szczególne przepisy ułatwiające ich uzyskanie. Np., zgodnie z art. 47 pr. aut., „jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia”.