1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy wykorzystując do wydawnictwa muzealnego posiadane przez nas reprodukcje pocztówek wolnych już od praw majątkowych autora musimy podawać właściciela reprodukcji egzemplarza? Czy wykorzystując w wydawnictwie fotografię wykonaną przez pracownika muzeum w ramach obowiązków, musimy podać jego nazwisko, obok podania muzeum, jako właściciela fotografii?

Reprodukcja może być uznana za utwór, oczywiście jeżeli spełnia przesłanki wskazane w art. 1 ust. 1 pr. aut. – przede wszystkim jeżeli można w niej odnaleźć indywidualny wkład twórczy autora. To kryterium jest w dużym stopniu uzależnione od indywidualnych ocen. Wskazówkę dla dokonania takiej oceny może stanowić pogląd, że brak jest cech indywidualnej twórczości, jeżeli dzieło powstało w wyniku pracy rutynowej, o powtarzalnym charakterze i jest niemalże pewne, że inna osoba uzyskałaby taki sam albo przynajmniej bardzo zbliżony rezultat.

Jeżeli reprodukcję będzie można uznać za utwór, to do jej rozpowszechniania konieczna będzie zgoda autora oraz podanie jego nazwiska. Nie wyklucza to jednak rozpowszechniania utworu anonimowo, jeżeli oczywiście po uzyskaniu wyraźnego zezwolenia twórcy na takie rozpowszechnianie.

Podobnie wygląda kwestia wskazania nazwiska pracownika, który wykonał fotografię w ramach obowiązków służbowych. Prawa autorskie dzielą się bowiem na prawa majątkowe i osobiste. Te pierwsze, jak słusznie zauważono, przysługiwać będą pracodawcy – w tym przypadku muzeum (art. 12 pr. aut.), natomiast prawa osobiste są niezbywalne, co oznacza, że pozostają przy twórcy.
Prawa te wyszczególniono w art. 16 pr. aut., który stanowi, że: jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1. autorstwa utworu, 2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo (…). Z zacytowanego przepisu wynika zatem, że również zamieszczenie w publikacji fotografii wykonanej przez pracownika bez podania jego nazwiska będzie wymagało wyraźnej zgody.