Prawo kultury

Czy przedrukowanie w gazecie internetowej komentarza internauty do artykułu zamieszczonego w innej gazecie internetowej jest dozwolone? Kto jest posiadaczem prawa autorskiego do komentarza: autor czy gazeta? Autor jest anonimowy i nie ma z nim kontaktu – czy prosić o zgodę na przedruk gazetę? Czy można zrobić to „hurtowo” dla wszystkich przyszłych przedruków wybranych komentarzy z tej gazety ?

W opisywanej sytuacji pojawia się problem z zakwalifikowaniem komentarza jako utworu. Jeżeli nie spełni on przesłanek wskazanych w art. 1 pr. aut. (ta kwestia została szerzej omówiona w odpowiedzi na podobne pytanie tu ) nie będzie podlegał ochronie, a zatem przytoczenie komentarza zasadniczo będzie dozwolone. Należy przy tym pamiętać jednak, że jego zamieszczenie bez zgody osoby, która do zamieściła może naruszać sferę jej dóbr osobistych.

Jeżeli jednak komentarz posiadałby cechy utworu można zastanawiać się, czy nie zachodzi przypadek dozwolonego przedruku. Zgodnie z treścią art. 25 aut. wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie. Takie rozpowszechnianie nie wymaga uzyskania zgody, jednakże muszą być spełnione łącznie następujące kryteria – cel przedruku powinien być informacyjny, przedruk musi być dokonany w prasie i przede wszystkim dotyczyć „wypowiedzi”. W literaturze dotyczącej tych zagadnień wskazuje się, że pod pojęciem „wypowiedzi” należy rozumieć formy, które mają charakter dziennikarski. Ponadto zgodnie z dalszą treścią tego przepisu za przedruk wypowiedzi przysługuje jej autorowi wynagrodzenie. Należy tu także pamiętać, że dokonując przedruku należy wskazać imię i nazwisko autora wypowiedzi oraz źródło. Prawa autorskie do takiego utworu przysługują natomiast autorowi komentarza.

Powyższe kwestie odnoszą się oczywiście do zamieszczania w gazecie internetowej całego komentarza. Nie jest wykluczone zamieszczenie wyłącznie jego fragmentu, lub nawet – w przypadku krótkiej wypowiedzi – całości, na zasadach dozwolonego cytatu z art. 29 pr. aut. (więcej informacji na ten temat zamieściliśmy tu ). Oczywiście także i w tym przypadku komentarz musi spełniać przesłanki utworu w rozumieniu ustawy.

Wydaje się jednak, że komentarz pod artykułem prasowym rzadko będzie spełniał cechy utworu, a jeśli tak to w dalszej kolejności trudno będzie go uznać za wypowiedź o charakterze dziennikarskim. Ocena musi być jednak każdorazowo dokonywana na podstawie konkretnego przypadku.