1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy gry komputerowe są traktowane przez prawo autorskie tak samo jak programy komputerowe?

Prawo autorskie przewiduje w odniesieniu do programów komputerowych pewne specjalne przepisy, które wiele kwestii regulują odmiennie do przepisów dotyczących utworów innego rodzaju. Nie ma natomiast specjalnych przepisów dotyczących gier komputerowych, ale gra komputerowa (tak jak każde inne oprogramowanie) składa się z programu (programów) komputerowych oraz różnego rodzaju danych (np. pliki graficzne wyświetlane w czasie rozgrywki). Niewykluczone, że w takim oprogramowaniu można będzie się doszukać także innych elementów. Te dodatkowe elementy mogą być chronionymi przez prawo utworami, przy czym mogą to być utwory różnego rodzaju (graficzne, muzyczne itp.). Oznacza to, że część z nich będzie podlegało przepisom dotyczącym programów, a pozostała część – innym właściwym przepisom.

Gra (oprogramowanie) jako całość może stanowić przedmiot ochrony osobny od jej elementów składowych. Tu mogą wystąpić problemy z zaklasyfikowaniem, gdyż w prawie autorskim funkcjonuje kilka różnych kategorii obejmujących sytuacje, w których mamy do czynienia z dziełami stanowiącymi efekt pracy różnych osób, w różny sposób łączących różne elementy składowe. W zależności od okoliczności gra może być na przykład utworem współautorskim lub utworem zbiorowym – a każdej z tych kategorii dotyczą osobne, specjalne przepisy. Nie można ponadto wykluczyć, że w odniesieniu do konkretnej gry mogą znaleźć zastosowanie specjalne przepisy dotyczące utworów audiowizualnych.