Prawo kultury

Wykonuję zdjęcia dla studia fotograficznego – przekazuję moje prawa majątkowe do zdjęć. Czy mogę te zdjęcia pokazywać w celu szukania klientów, pracy, np. na stronie internetowej z informacją, że jestem ich autorką?

Przeniesienie na inny podmiot autorskich praw majątkowych oznacza wyzbycie się m.in. prawa do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Jednakże Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje tylko te pola eksploatacji, które zostały wyraźnie w niej wymienione. Przez pola eksploatacji należy rozumieć np. rozpowszechnianie w Internecie, czy w formie drukowanej publikacji.

Zakres możliwości rozpowszechniania zdjęć Pani autorstwa będzie zatem uzależniony od tego, jaki zakres praw majątkowych nabyło na podstawie umowy studio fotograficzne. Wspomniany zakres to właśnie wyszczególnione w umowie pola eksploatacji.
Nie istnieją natomiast żadne przeszkody do wskazania osobom potencjalnie zainteresowanym Pani twórczością „miejsc”, gdzie zamieszczone zostały Pani fotografie. Fotografie te powinny być rozpowszechniane z podaniem Pani imienia i nazwiska, o ile nie wyraziła Pani zgody na anonimowe rozpowszechnianie.