Prawo kultury

Jestem autorem projektu badawczego (koncepcja, napisanie projektu, wykonawstwo). W ramach projektu zrealizowane były zadania, których efektem były dane zestawione w formie raportów i umieszczone na serwerze. Czy kolega, który w całości pobrał dane i napisał artykuł naukowy ma obowiązek umieścić mnie jako autora w artykule?

Twórcą (współtwórcą) artykułu jest osoba, która wniosła twórczy wkład w chroniony prawem autorskim sposób wyrażenia opisywanych tam idei, zasad, odkryć naukowych. Twórcą będzie więc osoba, która faktycznie napisała artykuł, a nie osoba, która sporządziła dane lub inne materiały, z których zaczerpnięto do artykułu niechronione idee, zasady itd.

Nie można oczywiście wykluczyć, że raporty lub inne zestawienia danych, o których mowa w pytaniu są utworami, o ile tylko zostały sporządzone w sposób twórczy. W takiej sytuacji, zaczerpnięcie (zapożyczenie) fragmentów tych raportów lub zestawień do artykułu może powodować wkroczenie w prawa autorskie ich twórcy. Jeżeli takie zestawienie wykracza poza granice dozwolonego cytatu, to potrzebna jest zgoda twórcy. Udzielenie takiej zgody nie prowadzi jednak jeszcze do współautorstwa. Niewątpliwie jednak, czy to przy cytowaniu, czy przy zapożyczaniu przekraczającym granice dozwolonego cytowania, autor cytowanego materiału powinien być wskazany (choć nie w charakterze współautora artykułu, lecz zgodnie ze stanem faktycznym – jako autor cytowanego/zapożyczanego materiału). Dopiero wspólne porozumienie i działanie w celu stworzenia wspólnego artykułu prowadziłoby do współautorstwa.

Wskazanie autorstwa danych (raportów) powinno nastąpić w artykule także wtedy, gdy te materiały nie są w ogóle chronione prawem autorskim. Nie wynika to wtedy jednak z prawa autorskiego, lecz przede wszystkim z zasad naukowej rzetelności, które sankcjonowane są m.in. w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym. Nadal jednak autor tych materiałów nie staje się współautorem artykułu, jeżeli nie dochodzi do jego twórczego, objętego porozumieniem wkładu w sam artykuł.