Prawo kultury

Na portalach internetowych miast i gmin (nie dotyczy strony BIP) znajdują się treści dotyczące np. historia miasta lub gminy, informacje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki i inne oraz zdjęcia miasta lub gminy i zabytków na tych terenach. Czy naruszę prawo autorskie jeżeli powyższe informacje z tych stron zamieszczę na swoim portalu internetowym (oczywiście podając źródło danych)? Informacje pobrane z tych stron www. zostaną zamieszczone na moim portalu w celu promowania tych miejscowości.

Ani publiczna dostępność stron ani deklarowany przez użytkownika cel wykorzystania same w sobie nie stanowią przesłanki legalizującej wykorzystanie materiałów z tych stron. Zgodne z prawem korzystanie z tych materiałów jest możliwe albo wtedy, gdy nie są one w ogóle chronione przez prawo autorskie, albo wtedy, gdy zostaną wykorzystane zgodnie z przepisami o dozwolonym użytku. Jeżeli nie zachodzi ani jedno, ani drugie, to na ich wykorzystanie konieczna jest zgoda osoby, której przysługują prawa autorskie.

Prawo autorskie nie chroni m.in. materiałów urzędowych. Nie ma jednak niestety w polskim prawie pewności co do zakresu pojęcia „materiał urzędowy” i nie można z całą pewnością stwierdzić, że każdy materiał dostępny na stronach urzędu jest takim materiałem (a wiele urzędów utrzymuje dokładnie odwrotne stanowisko, opatrując takie materiałami notami copyright itd.). Jeżeli jednak jakiś tekst jest materiałem urzędowym, to skopiowanie go na swoją stronę nie naruszy prawa autorskiego.

Prawo autorskie nie chroni samych informacji, a jedynie sposób ich wyrażenia. W największym skrócie oznacza to, że można na swojej stronie przekazać te same informacje, ale nie tymi samymi słowami (naruszeniem będzie też skopiowanie cudzego tekstu i zmodyfikowanie go).

Powyższe nie oznacza, że kopiowanie cudzego tekstu jest niemożliwe. Musi się to mieścić w ramach określonego w prawie autorskim dozwolonego użytku, np. dozwolonego cytowania.

W odniesieniu do informacji będących w zasobach urzędów, poza prawem autorskim istotne znaczenie mają przepisy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Paradoksalnie, mogą one ograniczać możliwość ich wykorzystania bądź co najmniej nakładać dodatkowe obowiązki (np. konieczność złożenia wniosku o udostępnienie do ponownego wykorzystania).