Prawo kultury

Zajmuję się fotografią. Kilkakrotnie zabraniano mi zrobienia zdjęcia witryny sklepu czy ludzi na ulicy – tłumacząc to prawem do ochrony dóbr osobistych. Czy mogę zrobić zdjęcie dowolnemu obiektowi znajdującemu się w miejscu publicznym i opublikować je bez zgody osób znajdujących się na zdjęciu lub bez zgody właściciela obiektu?

Prawo autorskie pozwala rozpowszechniać bez zgody uprawnionego „utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku” (art. 33 pkt 1 pr. aut.). Opisane w pytaniu działania nie będą zatem stanowiły naruszenia prawa autorskiego.

Fotografowanym osobom przysługuje jednak prawo do wizerunku. Polskie prawo nie pozwala rozpowszechniać wizerunków osób prywatnych, nawet jeżeli zostały one sfotografowane w miejscu publicznym. Można to robić bez ich zgody tylko wtedy, gdy stanowią one szczegół całości. Rozpowszechnienie fotografii zawierającej wizerunek osoby może ponadto naruszać jej inne dobra osobiste – zależnie od kontekstu i okoliczności. Co więcej, fotografowanie osób można uznać za przetwarzanie ich danych osobowych, co prowadzi do wniosku, że fotograf powinien dodatkowo spełnić wymagania administracyjno-prawne wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Natomiast właściciele obiektów często powołują się na prawo własności jako podstawę zakazu fotografowania. Mówi się niekiedy potocznie o „wizerunku rzeczy”, jednak trudno się zgodzić, aby prawo własności rzeczy obejmowało także korzystanie i rozporządzanie „wizerunkiem” tej rzeczy. Nie jest to niestety kwestia wyraźnie uregulowana w przepisach. Rozpowszechnienie fotografii obiektu może natomiast prowadzić do naruszenia dóbr osobistych właściciela – tu także jednak zależnie od indywidualnych i konkretnych okoliczności.