Prawo kultury

Jak należałoby zabezpieczyć się w przypadku wykonywania zdjęć dla kogoś, kto organizuje duże wydarzenie, wiedząc, że uzyskanie zgód na wykorzystanie wizerunku jest niemożliwe, że nie zawsze fotografuje się plany ogólne i jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że zdjęcia w przyszłości mogą być różnie wykorzystane ( np.cele promocyjne) i to przez różne podmioty, którym zamawiający zdjęcia udostępni.

Autor ma ograniczone możliwości kontrolowania dalszego wykorzystania zdjęć przez Zamawiającego, a to może wpływać na powstanie odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw do wizerunku. Autor ma ponadto ograniczone możliwości samodzielnego zapewnienia, że każde dostarczone zdjęcie nie będzie rodziło takiego ryzyka. Może oczywiście próbować robić zdjęcia tylko grupom osób, tylko odwróconym osobom itd., ale nie mając specjalistycznej prawniczej wiedzy nie może zagwarantować, że każde takie zdjęcie nie będzie w przyszłości uznane przez sąd za naruszające wizerunek.

Wyważona umowna regulacja tej kwestii powinna skupiać się raczej na wyczerpującym określeniu wymagań, jakim mają odpowiadać zdjęcia (z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony wizerunku – o zasadach tych pisaliśmy w odpowiedziach na wcześniejsze pytania: http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=wizerunek). Czyli np. wymaganiu, aby powstawały tylko zdjęcia osób, które stanowią jedynie szczegół całości. Umowa powinna być może od razu przyznawać, że po dostarczeniu zdjęcia będą musiały i tak podlegać selekcji przy konkretnym wykorzystaniu. Każda ze stron powinna odpowiadać tylko za działania będące w sferze jej realnej kontroli.