1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chciałbym wydać swoją pracę magisterską. Ze względu na zmianę stanu prawnego oraz dodatkowe przemyślenia dot. struktury tekstu chciałbym zaktualizować i rozszerzyć treść względem obronionej wersji pracy. Czy wprowadzenie zmian w treści dzieła po obronie a przed publikacją skutkuje uznaniem niezmienionych fragmentów za plagiat? Jeśli tak to jak mogę zaktualizować stan prawny by bezpiecznie wydać pracę?

Samodzielny autor pracy magisterskiej posiada pełne prawa autorskie do swojego dzieła tak jak każdy inny twórca i może decydować o finalnym kształcie, w jakim chciałby przedstawić swoje dzieło szerszej publiczności a tym samym dokonać jego modyfikacji przed oficjalną publikacją.

Przy czym, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przyznaje uczelni prawo pierwszeństwa do opublikowaniu pracy dyplomowej studenta w ciągu 6 miesięcy od jej obrony (choć przysługuje mu w tym zakresie prawo do wynagrodzenia). Dopiero po upływie tego terminu student może opublikować pracę we własnym zakresie pod warunkiem że nie jest ona częścią utworu zbiorowego a autorskie prawa majątkowe do pracy nie zostały przekazane lub ograniczone przez studenta na rzecz osób trzecich (np. na podstawie umów z uczelnią).

Powyższe ograniczenia dotyczą również pracy dyplomowej, do której wprowadzono zmiany. Nie będą natomiast miały zastosowania, jeżeli autor opracował ten sam temat w zupełnie nowy sposób, tworząc tym samym odrębny utwór bądź chciałby opublikować indywidualnie jedynie dodatkową treść swoich rozważań. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby w trakcie trwania wspomnianego półrocznego okresu student uzyskał zgodę uczelni na publikację swojej pracy.

Z punktu widzenia oceny dorobku naukowego ważnym jest aby zaznaczyć, że praca dyplomowa ze zmianami nie jest odrębną publikacją a jedynie zaktualizowaną pracą dyplomową bądź też, że jedynie pewne jej części stanowią nowe referaty.