1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Pewien portal umieścił moje zdjęcie pobierając je z mojej strony bez mojej zgody. Zdjęcie zostało wykadrowane w taki sposób i zostało wycięte moje logo, a pod zdjęciem podpisując je popełnili błąd w nazwisku. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?

Co do zasady twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z utworu przez inne osoby. Ponadto prawo autorskie chroni również więź twórcy z utworem zapewniając autorowi m.in. prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem oraz prawo do jego rzetelnego wykorzystania. Powyższe reguły mogą zostać ograniczone wyłącznie w wąsko określonych sytuacjach przewidzianych przepisami o dozwolonym użytku przy czym w opisanej sytuacji w szczególności należy rozważyć czy zdjęcie nie zostało wykorzystane przez portal w ramach prawa cytatu. W takim przypadku użycie zdjęcia powinno jednak być przede wszystkim uzasadnione (np. celem wyjaśniania, polemiki, analizy krytycznej lub naukowej), nie może naruszać słusznych interesów twórcy oraz powinno zawierać prawidłową adnotację o autorstwie i źródle zdjęcia.

W przypadku naruszenia, celem ochrony swoich praw twórca może żądać, aby portal zaprzestał korzystania ze zdjęcia, złożył odpowiednie oświadczenie (np. poprzez umieszczenie przeprosin na stronie internetowej), wydał uzyskane korzyści oraz naprawił powstałą szkodę. Twórca może albo udowodnić indywidualnie wysokość poniesionej szkody albo zażądać dwukrotności wynagrodzenia, które byłoby należne twórcy za wyrażenie zgody na korzystanie z utworu w danym zakresie. W przypadku zawinionego naruszenia również i autorskich praw osobistych twórca może ponadto wystąpić do sądu o zasądzenie dodatkowej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub o zobowiązanie portalu do uiszczenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Niewątpliwie jednak najwłaściwszym jest spróbować w pierwszej kolejności wyjasnić sprawę polubownie.