Krótki kurs własności intelektualnej
Materiały dla uczelni

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Własność przemysłowa jest chroniona także przez regulacje służące zapobieganiu oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Przykładem takich nieuczciwych działań jest podrabianie towarów i wprowadzanie w błąd klientów co do ich pochodzenia. Chodzi jednak nie tylko o ochronę uprawnionych z praw własności przemysłowej, ale także o zabezpieczenie interesu publicznego oraz klientów.

Warto w tym miejscu wspomnieć o potrzebie zapewnienia równowagi pomiędzy ochroną praw własności przemysłowej a wolnością konkurencji i swobodą handlu uczestników rynku.

Przykłady czynów nieuczciwej konkurencji: stosowanie przez lokalnego polskiego producenta oznaczenia „Szwajcarska Firma”, sprzedaż polskiego sera oznaczanego jako „Gruyère”, przesyłanie pocztą elektroniczną reklam leków na receptę, włamanie się do zabezpieczonej bazy danych konkurencyjnego przedsiębiorcy w celu skopiowania informacji o jego klientach.

Przedsiębiorca, który narusza omawiane przepisy, popełnia czyn nieuczciwej konkurencji. Warto zauważyć, że takim czynem są nie tylko działania sprzeczne z prawem (np. naruszenie prawa ochronnego ze znaku towarowego), ale także działania sprzeczne z dobrymi obyczajami (np. nieetyczne działania skierowane względem konkurencyjnego przedsiębiorcy). Regulacje te mają również charakter prewencyjny; nie musi dojść do naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub klienta, wystarczy, że zagrażają one tym interesom.

Naruszanie własności przemysłowej również może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.

Przykład: Przedsiębiorca Jacek zarejestrował domenę internetową, która zawiera znak towarowy, do którego prawa ma pewna Spółka. Działanie takie wprowadza w błąd użytkowników strony internetowej dostępnej pod tą domeną. Spółka może zarzucić Jackowi, że ten zarówno naruszył prawo ochronne do znaku towarowego, jak i popełnił czyn nieuczciwej konkurencji.

Wiele przepisów regulujących zwalczanie nieuczciwej konkurencji może zostać wykorzystanych dla potrzeb ochrony własności przemysłowej. Poniżej przedstawiono najbardziej charakterystyczne przykłady.

Wprowadzanie w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa

Na podstawie regulacji służących zwalczaniu nieuczciwej konkurencji można skutecznie bronić się przed działaniem konkurenta, który zacznie używać naszych nazw handlowych, np. firmy czy innego charakterystycznego symbolu służącego do oznaczania naszego przedsiębiorstwa. Możemy dochodzić ochrony na tej podstawie jeżeli wcześniej zaczęliśmy używać tej nazwy (mamy prawo pierwszeństwa jej używania).

Przykład: Przedsiębiorca Paweł rozpoczął sprzedaż gier komputerowych w salonie, który nazwał „Electronic Arts”, a na szyldzie umieścił charakterystyczny pomarańczowy symbol firmy Origin. Paweł wprowadza w błąd klientów, kupujących u niego gry w przekonaniu, że spółka jest częścią międzynarodowej korporacji Electronic Arts i jej systemu elektronicznej sprzedaży Origin.

Nieuczciwe oznaczanie towarów lub usług

Zdarza się, że producenci oznaczają swoje towary (bądź ich opakowania) czy usługi w taki sposób, że wprowadza to w błąd klientów. Jednym z częstych naruszeń jest upodabnianie towarów do bardziej renomowanych, które sprzedaje konkurencyjny producent. W ten sposób klienci zostają wprowadzeni w błąd, co do pochodzenia towaru.

Przykład: Aby osiągnąć dużą sprzedaż i zyski przedsiębiorca Robert postanowił, że swoje nowe batony czekoladowe upodobni do znanej marki batonów Mars. W tym celu zapakował je w czarne opakowania z dużym czerwonym napisem „Baton z Marsa”. Wprowadza to w błąd klientów, którzy mogą być przekonani, że te batony również pochodzą od producenta oryginalnych batonów Mars.

Podróbki

Specjalne przepisy poświęcono podróbkom. Chodzi o przypadek naśladowania gotowego produktu, polegającego na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu. Działanie takie jest czynem nieuczciwej konkurencji, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Przykład: Firma PolExTorb wypuściła na rynek sprowadzone z Dalekiego Wschodu torby oznaczone charakterystycznym logo znanego producenta toreb Louis Vuitton w cenie wielokrotnie niższej niż produkt oryginalny. W ten sposób udało się jej zbić małą fortunę.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Podstawowe zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym jej definicję, znajdziemy w regulacji chroniącej uczciwą konkurencję. Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Definicja jest bardzo szeroka, więc może chronić bardzo różne informacje przetwarzane przez przedsiębiorców. W praktyce niezbędne jest jednak ich odpowiednie oznaczanie, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Inaczej nie będzie wiadomo, czy w taki sposób powinny być traktowane i czy ich ujawnienie rzeczywiście zagrozi interesom przedsiębiorcy bądź je naruszy.

Przykład: Marek wynalazł innowacyjny skład kleju. Nie zdecydował się na opatentowanie swojego wynalazku, ale stwierdził, że wystarczające będzie utrzymanie w tajemnicy szczegółowego składu produktu. Podjął w tym celu odpowiednie działania, aby informacje te nie były ujawniane, w tym kluczowe dokumenty zabezpieczył i oznaczył jako poufne.

Niedozwolone jest m. in. przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej. Takie działanie będzie czynem nieuczciwej konkurencji.

Nieuczciwa reklama

We współczesnym świecie reklama pełni kluczową rolę. Mówi się, że jest dźwignią handlu. Dlatego szczególnie ważne jest, aby była prowadzona w sposób uczciwy. Wymóg ten dotyczy zarówno reklamodawców, jak i podmiotów, które reklamę opracowały (np. agencji reklamowych).

O wadze prowadzenia reklamy w sposób uczciwy świadczy to, że zagadnienie reklamy wprowadzającej w błąd jest regulowane również przez dyrektywy UE.

Przepisy przewidują istotne ułatwienie dowodowe dla osoby, która zarzuca innej prowadzenie nieuczciwej reklamy. Prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach lub wypowiedzi zawartych w reklamie musi wykazać osoba, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd, np. to właśnie przedsiębiorca, które reklamuje swoje towary jako najlepsze na rynku, musi posiadać dowody na takie twierdzenie (mogą nimi być np. wyniki badań satysfakcji klientów albo niezależne testy konsumenckie).

Działaniem niedozwolonym będzie prowadzenie reklamy:

Prowadzenie reklamy porównawczej, czyli umożliwiającej rozpoznanie konkurenta lub jego towarów albo usług, jest w Polsce dozwolone, ale niezbędne jest spełnienie pewnych warunków, m. in. w takiej reklamie należy porównywać istotne cechy towarów i nie może ona wprowadzać w błąd.

Odpowiedzialność cywilnoprawna

Przepisy przewidują środki zarówno o charakterze represyjnym, jak i prewencyjnym.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, przysługuje szereg roszczeń w stosunku do naruszyciela. Może on m. in. żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków czy odszkodowania lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.

Warto zajrzeć do komentarzy:

J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz, Warszawa 2002 z suplementem.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwai, Warszawa 2006.