1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Konsultacje dotyczące regulatorów rynku audiowizulanego

14 czerwca 2013 13:47
Paweł Stankiewicz

Komisja Europejska jeszcze dzisiaj zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących niezależności krajowych regulatorów rynku audiowizualnego w celu ewentualnej poprawki artykułu 30 dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (2010/13/UE).

Krajowym regulatorem rynku audiowizualnego w Polsce jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Artykuł 30 tej dyrektywy brzmi następująco: „Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki – przede wszystkim za pośrednictwem właściwych niezależnych organów regulacyjnych – w celu przekazywania Komisji i sobie nawzajem informacji niezbędnych do stosowania niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej art. 2, 3 i 4.” Wspomniane tu artykuły 2, 3 i 4 z kolei dotyczą m.in. mechanizmu określania jurysdykcji, której podlegają usługi audiowizualne, swobody retransmisji z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także możliwości wprowadzenia przez państwo członkowskie bardziej surowych przepisów dotyczących usług audiowizualnych.
Konsultacje maja formę ankiety elektronicznej (można też wysłać odpowiedzi tradycyjną pocztą), w której większość pytań ma formę zamkniętą (są do wyboru tylko odpowiedzi przewidziane przez pytającego).

Wydaje się, że konsultacje dotyczą prawa autorskiego w tym sensie, że jednym z zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) jest „współpraca z właściwymi organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, praw wykonawców, praw producentów oraz nadawców programów radiowych i telewizyjnych;” (ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji; art 6. ust. 10). Pytania w konsultacjach dotyczą różnych aspektów niezależności organów regulacyjnych. Pamiętając też, że innym, zapisanym w Konstytucji RP zadaniem KRRiT jest stanie „na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.” (Art. 213 Konstytucji RP); warto dbać o niezależność tego organu regulacyjnego. Jeżeli wolność słowa ma być chroniona, interesy posiadaczy praw wyłącznych (np. nadawców telewizyjnych) nie mogą wpływać na pracę KRRiT. Dlatego wydaje się słusznym postulat zapewnienia niezależności krajowemu regulatorowi w każdym możliwym aspekcie jego działalności: finansowym, personalnym, politycznym.

Zachęcam do udziału. Konsultacje prowadzone są niestety tylko w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Komentarze

Dodaj komentarz