1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

TTIP: Tekst porozumienia zostanie udostępniony po podpisaniu porozumienia

26 marca 2014 12:11
Pawel Stankiewicz

Ponad miesiąc temu zadaliśmy dwa pytania Ministrowi Gospodarki dotyczące negocjowanej umowy TTIP.
Pytanie te brzmiały następująco:

1. Jak wyglądają obecnie planowane zapisy porozumienia Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) dotyczące praw wyłącznych na dobra niematerialne (inaczej tzw. praw własności intelektualnej)? Przy czym szczególne jesteśmy zainteresowani zapisami dotyczącymi prawa autorskiego.

2. Jakie jest polskie stanowisko negocjacyjne odnośnie do negocjowania zapisów dotyczących praw własności intelektualnej?

Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Gospodarki, w której czytamy:

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lutego 2014r. uprzejmie informuję, iż rozmowy dotyczące prawa własności intelektualnej ( IPR ) w ramach TTIP nie są jeszcze zaawansowane. Dotychczas strona USA i UE skupiały rozmowy na ogólnym zakresie TTIP z przekazaniem stanowisk partnerów w poszczególnych obszarach.

Należy jednak zauważyć, że wszystkie informacje, które państwa członkowskie UE otrzymują z KE mają charakter zastrzeżony i nie jest możliwym przekazanie ich na zewnątrz administracji. Dotyczy to również prośby Fundacji o udostępnienie tekstu rozdziału IPR i stanowiska Polski w tym zakresie.

Zgodnie z przyjętą w UE praktyką tekst porozumienia zostanie udostępniony dopiero w końcowym etapie, po podpisaniu porozumienia przez obie strony.

z poważaniem
Minister
Grażyna Henclewska
podsekretarz stanu

Ostatnie zdanie wydaje się być szczególnie interesujące ze względu na polskie doświadczenia z traktatem ACTA. Jednym z głównych zarzutów wobec tego traktatu było to, że uniemożliwi on jakiekolwiek zmiany w prawie autorskim, w szczególności w zakresie zwiększania zakresu dozwolonego użytku i praw użytkowników. Wygląda na to, że podobny scenariusz czeka nas przy TTIP. Organizacje społeczne domagają się wyłączenia z tego porozumienia wszystkich kwestii związanych z prawami wyłącznymi na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich. Naszym zdaniem ich domeną powinny być powołane do tego ciała i traktaty, czyli WIPO i Konwencja Berneńska, a państwa powinny mieć swobodę kształtowania praw wyłącznych w zgodzie z interesami swoich obywateli.

Komentarze

Avatar
26 marca 2014 17:05

Również ważna jest sprawa patentów na oprogramowanie.

Avatar
26 marca 2014 17:21

Trudno się nie zgodzić. Zachęcam do dłuższej wypowiedzi na ten temat!

Avatar
internauta
26 marca 2014 19:40

Jedynym sposobem na uzyskanie wglądu w dokument dotyczący umowy handlowej pomiędzy UE a USA jest wystosowanie pisma zawierającego powołanie się na konstytucyjne prawo do wglądu do wszystkich dokumentów, które mogą zagrażać obywatelom.

Avatar
jb
26 marca 2014 20:34

Co tzw. zwykły obywatel może zrobić na tym etapie? Jakieś pomysły?

Avatar
internauta
26 marca 2014 21:41

Na tym etapie można wystosować pismo z prośbom o ujawnienie prac nad dokumentem.
W tym przypadku można powołać się na art 51 punkt 3
Konstytucji RP, który daje prawo obywatelom do wglądu w dokumenty państwowe. Oczywiście dokumenty takie mogą być utajnione jeśli chodzi o „dobro” państwa”. Jednak w przypadku umowy handlowej z USA można powołać się również na art 54 punkt 2 Konstytucji, który mówi o zakazie cenzury.Ponad to dodatkową przesłanką która przemawia za odtajnieniem danego dokumentu jest afera podsuchow z PRIMS

Avatar
asdf
27 marca 2014 22:29

Ostatnio explicite zawieszono obowiązywanie konstytucji w zakresie progów ostrożnościowych, a wcześniej wielokrotnie ją łamano bez nazywania tego publicznie po imieniu, więc myślę że „konstytucja rp” możemy spokojnie pisać małymi literami – i tak wszyscy używają jej w toalecie.

Avatar
internauta
28 marca 2014 01:59

Pozytywne jest to iż finalna treść dokumentu niniejszej umowy zostanie poddana konsultacjom społecznym przed ewentualnym przyjęciem.Tak przynajmniej donosi ministerstwo gospodarki na swojej stronie

Dodaj komentarz